Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti VDL Sachsen Holding B.V. & Co. KG

Vítáme vás na našich stránkách a těší nás váš zájem o naši společnost. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména pak s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a prováděcími předpisy konkrétní země, které se na nás vztahují. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás komplexně informujeme o zpracování vašich osobních údajů společností VDL Sachsen Holding B.V. & Co. KG a o právech, která vám náleží.  

Osobními údaji jsou informace, které umožňují identifikaci fyzické osoby. Patří k nim zejména jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ale také vaše IP adresa. O anonymní údaje se jedná, když je nelze spojit s konkrétním uživatelem. 

 

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

VDL Sachsen Holding B.V. & Co. KG
Winklhoferstr. 20
09116 Chemnitz, Sasko

Telefon: +49 (0) 3 71 65 62 12 00
Fax: +49 (0) 3 71 65 62 12 01
E-mail: info@vdl-sachsen.de
Internet: www.vdl-express.de

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: datenschutz@vdl-sachsen.de

 

Vaše práva jako subjektu údajů

Nejprve bychom vás na tomto místě chtěli informovat o vašich právech jako subjektu údajů. Tato práva jsou upravena ve článcích 15–22 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). K těmto právům patří: 

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
 • právo na opravu (čl. 16 GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

Chcete-li tato práva uplatnit, napište prosím na datenschutz@vdl-sachsen.de. Totéž platí, pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů v naší společnosti. Kromě toho máte právo podat stížnost k dozorovému úřadu zabývajícímu se ochranou osobních údajů. 

 

Právo vznést námitku

V souvislosti s právem vznést námitku prosím vezměte na vědomí následující: 

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, máte právo proti tomuto zpracování osobních údajů kdykoli vznést námitku bez udání důvodu. To platí i pro profilování, pokud souvisí s přímým marketingem. 

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Námitka je bezplatná a lze ji podat v jakékoli formě, ale pokud možno na adresu: datenschutz@vdl-sachsen.de.

Pro případ, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. 

Vaše osobní údaje pak nebudeme zpracovávat, leda bychom mohli prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo by zpracování sloužilo k určení, výkonu či obhajobě právních nároků.

 

Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Při zpracovávání vašich osobních údajů budou dodržena ustanovení obecného nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR) a všechny další platné právní předpisy. Právní důvod zpracování údajů vyplývá zejména z čl. 6 GDPR. 

Vaše osobní údaje používáme k navázání obchodního vztahu, plnění smluvních a zákonných povinností, k realizaci smluvního vztahu, nabízení výrobků a služeb a posilování vztahů se zákazníky, což může zahrnovat i analýzy pro marketingové účely a přímý marketing.

Váš souhlas představuje rovněž předpis opravňující ke zpracování osobních údajů. Tímto vás poučujeme o účelu zpracování osobních údajů a o vašem právu na odvolání souhlasu. Pokud by se souhlas vztahoval i na zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně vás na to v prohlášení o souhlasu upozorníme.

Zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR budou zpracovávány jen tehdy, pokud to bude na základě právních předpisů nezbytné a nebude existovat důvod předpokládat, že převažuje váš oprávněný zájem na vyloučení tohoto zpracování.

 

Předávání třetím osobám

Vaše údaje předáme třetím osobám pouze v rámci zákonných ustanovení nebo s příslušným souhlasem. Jinak údaje třetím osobám předány nebudou, pokud to nebude naše povinnost na základě kogentních právních předpisů (předání externím subjektům, jako jsou dozorové úřady nebo orgány činné v trestním řízení). 

V naší společnosti zajistíme, aby vaše údaje obdržely pouze ty osoby, které je potřebují ke splnění našich smluvních a zákonných povinností. To zahrnuje mateřské, dceřiné a sesterské společnosti společnosti VDL Sachsen Holding B.V. & Co. KG, pokud tyto údaje potřebují ke splnění svých smluvních a zákonných povinností.

V mnoha případech podporují naši společnost při plnění jejích úkolů externí poskytovatelé služeb a partneři. To se týká zejména přepravních, doručovacích, rešeršních a účetních služeb. Se všemi poskytovateli služeb a partnery jsme uzavřeli nezbytné smlouvy o ochraně osobních údajů.

 

Předání do třetích zemí / úmysl předat osobní údaje do třetích zemí

Osobní údaje nejsou předávány do třetích států (mimo Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor).

 

Doba uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme tak dlouho, dokud je to potřeba pro příslušný účel zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že četné archivační lhůty vyžadují, aby byly osobní údaje uchovávány i nadále (musíme je uchovávat). To se týká zejména povinnosti uchovávat osobní údaje podle obchodního nebo daňového práva (např. podle [německého] obchodního zákoníku, daňového řádu atd.). Pokud nemáme další povinnost osobní údaje dále uchovávat, po dosažení účelu zpracování je rutinním způsobem mažeme.

Kromě toho můžeme uchovávat osobní údaje v případě, že jste nám k tomu udělil(a) souhlas nebo pokud dojde k právnímu sporu a využijeme důkazní prostředky v rámci zákonné promlčecí doby, která může činit až třicet let; běžná promlčecí doba je tři roky. 

 

Bezpečný přenos vašich osobních údajů

Abychom co nejlépe ochránili námi uchovávané osobní údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, používáme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. Úrovně zabezpečení neustále prověřujeme ve spolupráci s bezpečnostními experty a přizpůsobujeme je novým bezpečnostním standardům.

Osobní údaje jsou z našich webových stránek a na naše webové stránky přenášeny vždy prostřednictvím šifrovaného spojení. Jako přenosový protokol používáme na našich webových stránkách HTTPS, vždy za využití aktuálních šifrovacích protokolů. Kromě toho existuje možnost využít alternativní komunikační cesty (např. poštovní doručení).

 

Povinnost poskytnout osobní údaje

Různé osobní údaje jsou nezbytné ke vzniku, realizaci a ukončení závazkového vztahu, resp. pracovního poměru a ke splnění s tím spojených smluvních a zákonných povinností. Totéž platí pro využívání našich webových stránek a různých funkcí, které tyto stránky poskytují.

Podrobnosti jsme pro vás shrnuli v odstavci výše. V určitých případech je nutné osobní údaje shromažďovat, resp. poskytovat také na základě zákonných předpisů. Vezměte prosím na vědomí, že bez poskytnutí těchto údajů není možné zpracovat váš dotaz ani realizovat závazkový vztah.

 

Kategorie, zdroj a původ osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme, vyplývá z kontextu: záleží to na tom, zda například zadáte dotaz do našeho kontaktního formuláře, ucházíte se u nás o zaměstnání nebo podáte reklamaci. 

Vezměte prosím na vědomí, že informace týkající se konkrétních situací zpracování osobních údajů poskytujeme v případě potřeby i samostatně na vhodném místě, například při nahrávání dokumentů při ucházení se o zaměstnání nebo při vyplňování kontaktního formuláře. 

 

Při návštěvě našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 • název poskytovatele internetového připojení
 • informace o webových stránkách, ze kterých návštěvník přišel
 • použitý webový prohlížeč a operační systém
 • IP adresa přidělená vaším poskytovatelem internetového připojení
 • vyžádané soubory, množství přenesených dat, stahování/export souborů
 • informace o webových stránkách, které u nás navštívíte, včetně data a času
 • Tyto údaje jsou uchovávány z důvodu technické bezpečnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž nejpozději po 7 dnech dojde k anonymizaci zkrácením IP adresy, takže údaje již nelze přiřadit ke konkrétnímu uživateli.
 • Tyto údaje jsou statisticky vyhodnocovány prostřednictvím 1&1 WebAnalytics (viz níže).

 

V rámci kontaktního formuláře shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • příjmení, jméno
 • PSČ ke zjištění místní příslušnosti
 • předané kontaktní údaje (e-mail, popř. telefonní číslo)
 • informace o přáních a zájmech

 

Při online přihlášení do výběrového řízení shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • příjmení, jméno
 • PSČ a obec ke zjištění místní příslušnosti
 • kontaktní údaje (e-mail)
 • poskytnuté dokumenty (životopis, motivační dopis, vysvědčení, foto atd.)

 

Portál pro uchazeče o zaměstnání (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR)

Těší nás váš zájem o práci u VDL Sachsen Holding B.V. & Co. KG nebo některé z jejích sesterských společností. Jsme si vědomi důležitosti vašich osobních údajů a osobní údaje zadané v rámci formuláře přihlášky do výběrového řízení zpracováváme pouze pro účely efektivní a korektní realizace výběrového řízení a za účelem vašeho kontaktování v rámci výběrového řízení. Osobní údaje nepředáme bez vašeho souhlasu třetím osobám. 

V rámci formuláře přihlášky do výběrového řízení budete požádáni o uvedení osobních údajů. Dodržujeme při tom zásadu minimalizace údajů a zásadu účelového omezení spočívající v tom, že nám musíte poskytnout pouze ty osobní údaje, které potřebujeme k úplnému přezkoumání vašich dokumentů pro výběrové řízení, např. vašeho životopisu, nebo osobní údaje, které jsme povinni shromažďovat ze zákona. Tyto povinné údaje jsou označeny *(hvězdičkou). Bez nich bohužel nemůžeme dokumenty k přihlášce do výběrového řízení přezkoumat, náš systém pro výběrová řízení proto v případě neposkytnutí údajů neumožní tyto dokumenty nahrát. Samozřejmě máte možnost uvést do formuláře přihlášky dobrovolné údaje. Z technické nutnosti a také kvůli právnímu zajištění bude kromě toho zpracovávána vaše IP adresa.

Abychom co nejlépe zajistili bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů, zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření. Dokumenty k vaší přihlášce do výběrového řízení nám budou naším systémem pro výběrová řízení předány v šifrované podobě.

Vaše osobní údaje uchováváme k výše uvedenému účelu, dokud nebude výběrové řízení ukončeno a nevyprší příslušné lhůty – nejdéle šest měsíců od obdržení rozhodnutí. Máte však možnost nechat nás uchovávat vaše osobní údaje delší dobu a srovnávat je s jinými volnými místy odpovídajícími vašemu profilu. 

K tomu potřebujeme váš souhlas, který nám můžete udělit kliknutím na zaškrtávací políčko před nahráním dokumentů k vaší přihlášce do výběrového řízení. V takovém případě budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 12 měsíců. Svůj souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat bez udání důvodu s účinky do budoucna, a to telefonicky na čísle (03 71) 65 62 12 00, e-mailem zaslaným na adresu datenschutz@vdl-sachsen.de nebo poštou na adresu VDL Sachsen Holding B.V. & Co. KG, Winklhoferstr. 20, 09116 Chemnitz, Sasko, Německo. 

 

Kontaktní formulář / navázání kontaktu e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a, b GDPR)

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud nám napíšete prostřednictvím kontaktního formuláře, zpracujeme vaše osobní údaje zadané do tohoto formuláře, abychom vás mohli kontaktovat a zodpovědět vaše dotazy a požadavky. 

Dodržujeme při tom zásadu minimalizace údajů a zásadu účelového omezení tím, že musíte uvést pouze údaje, které nutně potřebujeme, abychom s vámi mohli navázat kontakt. K těmto údajům patří vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše PSČ za účelem přiřazení k místně příslušné společnosti poskytující distribuční služby a samotné pole pro zprávu. Kromě toho je z technické nutnosti a také kvůli právnímu zajištění zpracovávána vaše IP adresa. Uvedení telefonního čísla je dobrovolné. Pokud se na nás obrátíte e-mailem, budeme osobní údaje sdělené v e-mailu zpracovávat výlučně za účelem vyřízení vašeho dotazu.

 

Automatizované rozhodování o jednotlivých případech

K přijetí rozhodnutí nevyužíváme žádné automatizované zpracovací procesy.

 

Cookies (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR / čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR při udělení souhlasu)

Naše internetové stránky používají na několika místech v případě potřeby tzv. cookies. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které ukládá váš prohlížeč (lokálně na váš pevný disk).  Tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. To nám dává možnost navrhnout obsah webových stránek podle potřeb návštěvníků. Kromě toho máme díky souborům cookie možnost měřit účinnost určitého inzerátu a zobrazit ho například v závislosti na tematických zájmech uživatele. 

Většina z námi používaných souborů cookie jsou tzv. relační soubory cookie. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Trvalé soubory cookie se z vašeho počítače automaticky vymažou po uplynutí doby jejich platnosti (zpravidla šest měsíců), nebo je vymažete sami před uplynutím doby platnosti. Většina prohlížečů akceptuje soubory cookie automaticky. Pokud však nechcete výše uvedené informace odesílat, můžete zpravidla nastavení prohlížeče rovněž změnit. Upozornění: pokud dezaktivujete ukládání cookies, nemusí být všechny funkce našich internetových stránek plně použitelné.

 

Hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u společnosti IONOS. Poskytovatelem je společnost IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (dále jen IONOS). Pokud navštívíte naše webové stránky, zaznamenává IONOS různé logové údaje včetně vašich IP adres. Podrobnosti najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti IONOS pod následujícím odkazem:

https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy

Služby společnosti IONOS jsou využívány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Máme oprávněný zájem na co možná nejspolehlivějším zobrazování našich webových stránek. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, jsou údaje zpracovávány výlučně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 německého zákona o ochraně osobních údajů a privátní sféry v telekomunikacích a telemédiích [TTDSG], zahrnuje-li tento souhlas ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování osobních údajů pro účely využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu předepsanou předpisy na ochranu osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek budou zpracovávány jen dle našich pokynů a při dodržení GDPR.

 

Logové soubory na serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám automaticky předává váš prohlížeč, v tzv. logových souborech na serveru. K těmto informacím patří:

 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • URL referreru
 • název (hostname) přistupujícího počítače
 • čas dotazu na server
 • IP adresa

Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji dat.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro použití služby Matomo

Tyto webové stránky používají webovou analytickou službu Matomo na bázi open source. Pomocí služby Matomo jsme schopni zaznamenávat a analyzovat údaje o využívání našich webových stránek jejich návštěvníky. Díky tomu můžeme mimo jiné zjistit, kdy byly zobrazeny jaké stránky a z jakého regionu pocházíte. Kromě toho zaznamenáváme údaje do různých logových souborů (např. IP adresu, referrer, použitý prohlížeč a operační systém) a můžeme měřit, zda návštěvníci našich webových stránek provádějí různé akce (např. kliknutí apod.). Tyto analytické nástroje jsou využívány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování, aby mohl optimalizovat webovou prezentaci i svou propagaci. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, jsou údaje zpracovávány výlučně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 německého zákona o ochraně osobních údajů a privátní sféry v telekomunikacích a telemédiích [TTDSG], zahrnuje-li tento souhlas ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Při analýze pomocí služby Matomo používáme anonymizaci IP adres. IP adresa je před analýzou zkrácena, takže ji už nelze jednoznačně přiřadit k vaší osobě. Nakonfigurovali jsme službu Matomo tak, aby ve vašem prohlížeči neukládala soubory cookie. Matomo hostujeme výlučně na našich vlastních serverech, takže všechna analytická data zůstávají u nás a nejsou předávána dál.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro použití 1&1 WebAnalytics

Tyto webové stránky používají analytickou službu IONOS WebAnalytics (dále jen: IONOS). Poskytovatelem je společnost 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Strasse 57, D-56410 Montabaur. V rámci analýz pomocí služby IONOS lze mimo jiné analyzovat počty a chování návštěvníků (např. počet zobrazených stránek, délku návštěvy stránek, míru okamžitého opuštění), zdroje návštěv (tzn. z jaké stránky návštěvník přichází), lokalitu návštěvníka a technické údaje (verze prohlížeče a operačního systému). Za tímto účelem ukládá IONOS zejména následující údaje:

 • referrer (stránka navštívená před příchodem)
 • požadovaná webová stránka nebo soubor
 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • použitý typ zařízení
 • čas návštěvy
 • IP adresa v anonymizované podobě (používá se pouze ke zjištění místa návštěvy)

Shromažďování dat je podle společnosti IONOS plně anonymizované, takže pomocí nich nelze vysledovat konkrétní osoby. Soubory cookies služba IONOS WebAnalytics neukládá. Údaje jsou ukládány a analyzovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na statistické analýze uživatelského chování, aby mohl optimalizovat webovou prezentaci i svou propagaci. Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, jsou údaje zpracovávány výlučně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a § 25 odst. 1 německého zákona o ochraně osobních údajů a privátní sféry v telekomunikacích a telemédiích [TTDSG], zahrnuje-li tento souhlas ukládání souborů cookie nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisk zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Další informace o shromažďování a zpracování dat službou IONOS WebAnalytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti IONOS pod následujícím odkazem:

https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování osobních údajů pro účely využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu předepsanou předpisy na ochranu osobních údajů, která zaručuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek budou zpracovávány jen dle našich pokynů a při dodržení GDPR.

 

Odkazy na internetové prezentace jiných poskytovatelů

Naše webové stránky obsahují v některých případech – jasně označené – odkazy na internetové prezentace jiných společností. Pokud na našich webových stránkách odkazujeme na cizí stránky, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Nemůžeme proto za tento obsah převzít záruku ani odpovědnost. Za obsah těchto stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. 

Webové stránky, na které odkazujeme, byly v okamžiku přidání odkazu zkontrolovány z hlediska možného porušování právních předpisů a existence zjevně protiprávního obsahu. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku přidání odkazu zjištěn. Neustálou kontrolu obsahu stránek, na které odkazujeme, však nelze bez konkrétních poznatků o porušení právních předpisů spravedlivě očekávat. Pokud by vyšlo najevo, že uvedené stránky porušují právní předpisy, bude odkaz na ně obratem odstraněn.

Home